Heb jij een woonidee voor Burgum? Laat het dan weten! Eind 2021 begon Burgum 2040 als een visie-ini tiatief van lokale bewoners om de toekomst van Burgum te versterken. Na intensieve brain stormsessies, met een steeds groter wordende groep van betrokken dorpsgenoten in 2022 en 2023, ontstond een inspiratieplaat met toekomstbeelden. In deze visie gaat het over wonen, water, ontmoeten en identiteit. Hoe kunnen we Burgum ook over twintig jaar een fit en vitaal dorp voor alle generaties laten zijn. “We zijn blij dat we nu, na het akkoord van de gemeenteraad op ons burgerinitiatief, volop gas kunnen geven op een van onze belang rijkste ambities; woningbouw voor starters”, laat Anco van der Vliet als een van de initia tiefnemers van Burgum 2040 weten.
 
Analyse en samen bewustworden
In de eerste fase, die tot de zomervakantie duurt, brengen we alle potentiële locaties in Burgum in kaart en maken we een overzicht van alle creatieve en betaalbare woonvor men. “Daarin gaan we als projectgroep uit van de plus” zegt Brent de Haan, projectlid en zelf woningzoekende. “We kijken steeds naar het grote plaatje van Burgum en proberen bij elke beweging te zoeken naar creatieve op lossingen waar iedereen beter van wordt! Met in het achterhoofd hoe zoveel mogelijk star ters zelfstandig en betaalbaar gaan wonen.” Auke Postma voegt toe: “Om dit te realiseren willen we de burgers van Burgum in beweging brengen om mee te denken hoe we hier in de toekomst op een duurzame en sociale manier samen kunnen wonen. Dus van ‘waarom niet hier’ naar ‘waar en hoe wel’!” Van scanfase naar ontwerpfase Wanneer de kansen (locaties, woonoplos singen en financiering) na fase 1 duidelijk op papier staan volgt, als het burgerinitiatief de steun van de gemeenteraad houdt, de ontwerpfase. Daarin worden alle elementen
bij elkaar gebracht van geschikte locaties, woonoplossingen en het bijpassende finan ciële plaatje. Hierbij is de projectgroep uitge gaan van betaalbare koopwoningen rond de 250.000 euro en een maximale huurprijs van 710,- euro kale huur. Die vallen dan ruim bin nen de grens van de huursubsidie.
Realisatie
De plannen moeten uiteindelijk tal van betaal bare woonruimtes voor starters, doorstromers en senioren in Burgum opleveren. “Onze am bitie is om over twee jaar de eerste sleutels te kunnen uitreiken aan een bewoner van nieuw gerealiseerde woonruimtes in Burgum”, verze keren Brent, Auke en Anco als drie van de zes projectleden. Daarbij is wel het commitment van de gemeenteraad (in fase 2 en 3) nodig en de hulp van de Mienskip.
 
Creativiteit en betrokkenheid
Nu al is te zien dat er minder kinderen in Bur gum geboren worden en dat de ‘vergrijzing’ sneller dan gemiddeld gaat, wat impact zal hebben op de toekomstige leefbaarheid van het dorp. Het vergt dus een creatieve aanpak om meer en toekomstbestendige woonruimte te creëren. Anco van der Vliet: “Daarom vra gen we de inwoners van Burgum om mee en ‘out-of-the-box’ te gaan denken. Bijvoorbeeld door het herontwikkelen van bestaande ruim tes, het doorgeven van locaties of nieuwe woonvormen die ze tegenkomen op andere plaatsen in Nederland. Ook het splitsen van woningen is een optie of het inbrengen van plannen die ooit eerder gemaakt zijn. Onze ambitie is niet alleen om binnen twee jaar betaalbare woonruimtes voor jongeren te re aliseren, maar ook een hoge betrokkenheid van vele dorpsgenoten bij dit maatschappe lijke vraagstuk. Vijftig woonruimtes is slechts het begin om de sociale samenhang en dy namiek in Burgum te waarborgen en om onze jonge generatie perspectief te bieden.”
 
Een idee!
Heb je een idee of plan voor meer woon ruimte? Of wil je op een andere manier een bijdrage leveren? Laat het dan weten via burgum2040@gmail.com of bel naar Brent de Haan 06-36048385  Anco van der Vliet 06-53376456 of Auke Postma 06-12282512.
 
Kijk voor informatie op www.burgum2040.nl
Deel van de projectgroep wonen Burgum2040 met v.l.n.r. Brent de Haan, Auke Postma en Anco van der Vliet. FOTO: ACTIEF MEDIA