Hoe moet Burgum er in 2040 uit komen te zien? Burgemeester Jeroen Gebben geeft op 9 oktober zijn visie op de toekomst van Burgum tijdens de eerste Rede fan Burgum. De werkgroep Burgum2040 organiseert deze lezing en presenteert op deze avond ook de voortgang van tien speerpunten voor de toekomst van Burgum.

Lees verder onder de foto.

Zo’n twee jaar geleden ging de werkgroep van start. “Wy hawwe ferskate sessys organisearre en in hiel protte ynput krigen”, zegt werkgroeplid Jaap van Bruggen.“Yn de measte gefallen sleat dy ynput prima oan en wie it draachflak foar ús ideeën hiel grut.” Ook ging de werkgroep in gesprek met de fracties in de gemeenteraad. Op basis van alle informatie maakte de werkgroep een visieplaat met ambities voor Burgum in 2040 en formuleerde ze tien speerpunten waar ze in 2023 mee aan de slag ging.

‘Kapstok’
Aan ambities heb je weinig als niemand ze kent. Daarom ontstond het idee voor de Rede fan Burgum.“Wy wolle op dizze jûn fertelle oer de plannen en noch mear draachflak kreëarje. Mar wy seinen ek: ‘It soe wol moai wêze as der in kapstok oan ferbûn is. Kinne wy net ien freegje: Hoe sjochsto nei de takomst fan Burgum?’ Al frij fluch kamen wy op it idee om de boargemaster hjirfoar te freegjen.” Burgemeester Jeroen Gebben was enthousiast en zegde zijn medewerking toe.

15.000 inwoners?
Het is de bedoeling dat De Rede fan Burgum een jaarlijkse traditie wordt op de tweede maandag van oktober. Volgens werkgroeplid Anco van der Vliet is het een goede manier om het langetermijndenken te borgen.“Der binne in hiel soad goede inisjativen, mar der is ek in soad

fersnippering en wy sjogge ek in hiel soad koartetermynaksjes.” Met prikkelende stellingen worden Burgumers op de avond uitgedaagd om mee te praten over de toekomst van Burgum.“In stelling kin bygelyks wêze: ‘Een doelgerichte bevolkingsgroei tot 15.000 inwoners (dit is nu 10.000, red.) in de komende jaren is cruciaal om de vitaliteit en voorzieningen van Burgum op peil te houden.’” Maar hij benadrukt ook dat het niet bij alleen praten moet blijven. “Oars is it: ‘Sjochst wol, der slagget hjir noait wat’. Dat wolle wy foarkomme.”

Gelukkig voor de werkgroep hebben diverse speerpunten al tot acties geleid.Van Bruggen noemt het speerpunt ‘Geuren geluidscirkel’ dat gaat over de toekomst van het zuidelijk deel van Burgum. “Foaral oer de ynfloed fan dy ‘geuren geluidszone’ yn it bestimmingsplan en
de beheiningen dy’t dit meibringt. It ôfrûne jier hawwe wy mei alle belangrike spilers yn dit gebiet gesprekken fierd.”

Biovergister van Sonac
De opgedane informatie kwam goed van pas toen de gemeenteraad op 21 september een besluit moest nemen over het veranderen van het bestemmingsplan voor een nieuwe biovergister van Sonac. In een brief adviseerde de werkgroep de raad om het besluit uit te stellen. De raad volgde dit advies op. Daarnaast deed de werkgroep ook de gemeenteraad en het college het aanbod om in burgerparticipatie, met oog

voor alle betrokkenen, een omgevingsplan uit te werken voor ‘Burgum Zuid’, waarbij ook rekening wordt gehouden met alle andere ontwikkelingen binnen het dorp.

Pontje over PM-kanaal
Een speerpunt dat de komende jaren zeker gerealiseerd kan worden, is het pontje over het Prinses Margrietkanaal tussen Burgum en Sumar. Werkgroeplid Nynke Sibma heeft hier de afgelopen tijd veel werk voor verricht. “It plan foar it pontsje is oait ris makke en doe wer fan tafel skood, omdat der gjin jild wie. Dat plan hawwe wy wer boppe wetter helle.” De afgelopen weken heeft de werkgroep gesprekken gevoerd met Dorpsbelangen Burgum en de dorpsbelangen van alle omliggende dorpen. “En wy hawwe fan ‘e wike by wethâlder Tytsy Willemsma sitten en it plan wurdt no konkreet oppakt.” Van Bruggen vult aan: “It moaie is, der leit al seis ton foar it pontsje. Der moat allinnich noch in plan komme foar de úfiering.” De werkgroep zoekt nu enthousiaste vrijwilligers om dit plan verder uit te werken.

Aanmelden
De Rede fan Burgum vindt plaats op 9 oktober om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in sporthal De Nije Westermar en is gratis toegankelijk. Aanmelden via burgum2040@ gmail.com onder vermelding van je naam en het aantal personen is gewenst.