Hoge woningprijzen, stijgende rentes en weinig aanbod maken het voor jongeren moeilijk om geschikte woonruimte te vinden. De werkgroep Burgum2040 en een aantal Burgumer jongeren hebben de handen ineengeslagen om met een oplossing te komen voor dit probleem. Met een enquête onderzoeken ze eerst hoe groot de woningnood in Burgum is.

Lees verder onder de foto.

Werkgroeplid Anco van der Vliet schat dat honderden jongeren op zoek zijn naar een woning in Burgum. Harde cijfers heeft hij echter nog niet, de enquête moet daar verandering in brengen.“Op it stuit dat in pear minsken de enkête ynfolje, dan sjogge wy in probleem dat der net is en kinne wy it parkearje. Mar as der wol 300 of 400 minsken dy enkête ynfolje en der echt reuring ûntstiet, dan kin dat hiel bot helpe om dy urginsje yn ús mienskip te krijen.” De volgende stap is het indienen van een burgerinitiatief in de gemeenteraad. “Wy wolle de gemeente útnûgje om mei ús ris in scan te meitsjen fan Burgum en op alle manieren ris te sjen: wêr yn Burgum soe op de koarte of lange termyn wenningbou mooglik wêze foar dizze doelgroep?”

Langer bij ouders of naar andere plaats
Twee ‘jongeren’ die al vanaf het begin betrokken zijn bij dit project zijn Paulus Procee en Brent de Haan.“Al binne wy net echt ‘jeugdich’ mear”, lacht Procee.Voor het interview heeft hij nog even op Funda gekeken.“Der steane sân hûzen ûnder de trije ton yn Burgum op Funda. En trije ton is foar in soad jongeren – seker ast’ allinnich bist – al net helber.” Het leidt er volgens hem toe dat jongeren langer thuis blijven wonen of op zoek gaan naar 

een woning in een andere plaats. Hij woonde zelf ook een aantal jaren in Garyp, omdat hij toen geen woning in Burgum kon vinden.

Tijdelijke woningen
Volgens Procee moet er voor de oplossing niet alleen naar nieuwbouw worden gekeken. “Dat is frij djoer yn dizze tiid. En ûntwikkelers wolle der ek jild oan fertsjinje.” De Haan vult aan: “Wy tinke ek oan bygelyks tydlike húsfesting. As jo minsken mei in grut stik lân of in parkearterrein hawwe, set dêr dan tydlike wenten del. It moaie fan dy huzen is da’sto se op in frachtwein sette kinst en wer ferpleatse kinst.”

Locaties
Van der Vliet wil onderzoeken welke voorzieningen uit het dorp verplaatst kunnen worden naar de rand van Burgum.“Bygelyks nei Burgum West – De Warren – as hjir gjin wenningbou komt.” Daarnaast ziet hij nog diverse andere locaties voor herontwikkeling. “Op it bedriuweterrein oan de súdkant fan Burgum binne noch wol keale plakken, as wy oan de slach geane mei de hjoeddeistige ‘geuren geluidszone’, wêr’t wy ek kânsen sjogge. Of pak yndie ris in âld parkearterrein, bygelyks by de fuotbalfjilden fan it Koningsland, it

parkearen is tsjinwurdich oan de oare kant.”

Vitaal dorp blijven
De jeugdige dorpsgenoten een plek geven in de gemeenschap is goed voor de vitaliteit van Burgum, benadrukt Van der Vliet. “No driget in hiele generaasje bûten de boat te fallen. Mei alle gefolgen foar de takomst en it foarsjenningsnivo fan ús moaie doarp. Skoallen, ferienings en oare foarsjennings komme yn de problemen.”

Meedenken
Hij roept Burgumers op om mee te denken naar oplossingen voor het woningtekort. “Oft it no mei ‘inwonen met ouderen’ is, wenningsplitse of tydlike húsfesting: litte wy mar ris mei syn allen kreatyf wêze om te sjen hoe en wêr’t it wol kin. En ik doar wol te sizzen dat – as wy dit reuring jouwe – der wol minimaal tsien ideeën boppe wetter komme fan minsken dy’t yn it ferline al wat betocht hawwe. En dat binne faak hiel moai útwurke plannen, dy’t wy miskien wol sa ien op ien oppakke kinne.”

Ga voor het invullen van de enquête naar: burgum2040.nl/starters.