Geacht college en raadsleden,

Op de raadsvergadering van donderdag 21 september staat het agendapunt: “Een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisatie van een groengasinstallatie bij Sonac in Burgum”. Dit onderwerp, en de dialoog hierover, hebben wij de afgelopen week met veel interesse gevolgd. We realiseren ons dat het een complex vraagstuk is en dat het aan u als gemeenteraad is om tot een uitspraak te komen. Toch willen we graag onze zienswijze geven. Mogelijk helpt dit in een constructieve dialoog en koers voor de toekomst van Burgum.

Temporiseren en het agendapunt plaatsen in de omgevingsvisie 2023-2040

We zouden u graag ter overweging willen geven om op donderdag 21 september nog niet tot besluitvorming te komen. Maar om de besluitvorming te temporiseren en over 2 maanden opnieuw te agenderen. Wij denken dat dit veel voordelen heeft en uitstekend past bij de koers waar de gemeente(raad) naartoe wil. Het kan geen toeval zijn dat ook “Omgevingsvisie Tytsjerksteradiel 2023-2040” op de agenda van uw Raad staat.

Burgum in 2040 – een 10-tal speerpunten in 2023

Zoals bij al uw fractie(s) bekend zijn we vanuit Burgum2040, na een eerste fase van het in kaart brengen van een lange termijn perspectief voor Burgum in 2040, het afgelopen jaar bezig geweest met een 10-tal speerpunten voor de toekomst van Burgum.

Geur- en geluidzone Burgum Zuid

Eén van de speerpunten is onderzoek naar de geur- en geluidzone in Burgum Zuid. We zouden graag een gedegen toekomstvisie willen creëren die Burgum Zuid transformeert tot een levendige en aantrekkelijke woon-, werk- en recreatiebestemming. Wij geloven in wonen (aan het water)  boven (kleinschalige) industrie. Burgum Zuid leent zich hier uitstekend voor. Dit is uiteraard niet morgen gerealiseerd, maar met de planvorming moeten we vandaag beginnen. Waarbij we uiteraard de belangen van iedereen zorgvuldig afwegen.

Onze intentie was om in het najaar onze bevindingen in een notitie met de gemeenteraad te delen, waarbij de feiten en onze eigen bevindingen overzichtelijk aan u gepresenteerd werden. Om deze notitie te valideren voerden we de afgelopen maanden vele gesprekken met ondernemers, gemeente(ambtenaren), FUMO, Rijkswaterstaat, verenigingen en andere belanghebbenden. Een van onze eerste gesprekken was met dhr. Dijkstra van Sonac.

Versneld ingelezen in het onderwerp

Bovenstaande schetsend zal het u niet verbazen waarom wij met veel interesse het debat tijdens het Iepen Podium van 14 september hebben gevolgd. Dhr. S. Soet was namens onze groep aanwezig. We waren tijdens het debat blij verrast met de constructieve uitleg door de ambtenaar van de gemeente. Dit constaterende maakten we direct een afspraak met de gemeente(ambtenaar). De afspraak was dinsdag 19 september. Bij deze afspraak was ook mevrouw R. van der Hoek van Dorpsbelangen Burgum aanwezig. Als voorbereiding op de afspraak lazen we de openbare stukken en formuleerden onze eigen vragen. We kregen tijdens ons overleg volledige en heldere antwoorden. Aansluitend op de afspraak met de gemeente spraken we telefonisch met dhr. Dijkstra van Sonac. Ook dit was een prettig constructief gesprek waarbij wij heldere antwoorden kregen op onze vragen.

Gebrek aan draagvlak, veel vragen en meningen

Naast onze eigen interesse bleek de afgelopen dagen opnieuw hoe, sluimerend, er in de hele Mienskip gekeken wordt naar het industriegebied zuidelijk van Burgum en dan in het bijzonder naar Sonac. Zowel in de media als ook in het openbaar is er veel gezegd en geschreven over Sonac. Ook hier lopen feiten, emoties en belangen door elkaar heen.

Grotere opgave en kansen

Het geheel overziend vinden wij dat het aan te bevelen is om het onderwerp van de “Groengas Installatie van Sonac” vanuit een ruimer perspectief te benaderen. We zouden vanuit onze positie nu onze een mening kunnen geven over de besluitvorming “voor de realisatie van een groengasinstallatie bij Sonac”, maar zijn van mening dat de besluitvorming in de context van meerdere actuele thema’s geplaats moet worden. Thema’s die bij u bekend zijn:

  • Het huidige bestemmingsplan bedrijventerrein kanaalzone 2008 en de beleidslijn geurzone 2006 zijn al jaren oud. Deze hadden jaren geleden vernieuwd moeten worden. Er zijn bij Sonac (en vast bij meer ondernemingen) nu al een groot aantal tijdelijke vergunningen en met de nieuwe aanvraag komen er een aantal bij. Een aantal lopen af (voor Sonac al in 2025) en het hele bestemmingsplan heeft een einddatum van oktober 2029.
  • Er is grote behoefte aan heldere kaders en lange termijn perspectief bij ondernemers; een aflopend bestemmingsplan geeft geen zekerheid en beperkt investeringen.
  • Als Burgum is er nog geen heldere woonvisie voor 2040. Bijvoorbeeld de vraag “Hoeveel inwoners willen we in 2040? En hoe zijn de aantallen verdeeld over de generaties en waar wordt gebouwd?” krijgen we nog geen volledige antwoorden. De huidige plannen volstaan echter nog niet voor de opgave waar we voor staan. Met name voor de jeugdige generatie is er een enorm tekort. Hier komen we binnenkort afzonderlijk op terug.
  • De komende maanden zal in brede participatie een “Gebiedsvisie Burgum-West” plaatsvinden met de methode “De Nieuwe Route”. Hoe verhoudt zich de uitkomst hiervan met de ontwikkeling van Burgum Zuid? Het uitsluiten van woningbouw zet in ieder geval extra druk op wonen in de dorpskern. Daarom willen we Burgum Zuid niet “op slot zetten”. • Herbestemming milieustraat en ontwikkeling jachthaven (als onderdeel van de Centrumvisie) wordt door ons, maar ook door u als gemeenteraad en als college als kans gezien. Maar voor de ontwikkeling van deze plannen is er een sterke afhankelijkheid met het huidige bestemmingsplan.
  • Welke kansen biedt de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein Quatrebras (als optie om bedrijvigheid uit woonkernen te verplaatsen)? Moeten we dit moment niet gebruiken om invulling van het geheel te zien? Anders is de kans aanwezig dat bedrijven uit Burgum Zuid, als ze willen verplaatsen, op termijn helemaal geen geschikte bestemming kennen. 
  • De komst van de omgevingswet en transitie bestemmingsplannen (voor de hele gemeente) naar omgevingsplannen is een enorme opgave waar eigenlijk gisteren mee begonnen had moeten worden. In hoeverre is hier voldoende capaciteit voor (bij de gemeente)?
  • Er is een sterke behoefte aan burgerparticipatie en onderscheid tussen feiten en emoties. Het sentiment is vaak (onterecht) negatief. Sonac, maar ook wij als dorp hebben behoefte aan een positief imago. Burgum staat niet bekend om “de stinkfabriek”, maar om vernieuwende samenwerking tussen bedrijfsleven, maatschappij en overheid. Hier zijn kansen.
  • De technische ontwikkeling gaat zo snel dat geur- en geluidzone een dorp niet op slot zouden moeten zetten. Hoe komt er ruimte voor wonen naast bedrijvigheid?
  • De energietransitie vraagt om andere oplossingen en samenwerkingen; ondernemingen in Burgum Zuid (zuidzijde kanaal) zien hier kansen. Kunnen we de verbinding maken met nieuwe woonwijken?

Structureel en toekomstbestendig omgevingsplan passend bij de omgevingsvisie

Kortom, hoe past het huidige agendapunt in het grote plaatje op Burgum in 2040?

Is het niet aan de tijd om met prioriteit en in nieuwe vormen van samenwerking het omgevingsplan Burgum Zuid versneld en in co-creatie (inzet, financiering) te actualiseren? Zodat we niet alleen voor Burgum West (de nieuwe route), maar ook voor Burgum Zuid een routekaart voor de toekomst hebben. Deze plannen kunnen elkaar enorm versterken.

Burgum 2040 wil graag dit proces faciliteren met een constructieve en vernieuwende aanpak. Een dialoog waarbij het belang van de Mienskip, Sonac en alle betrokkenen in balans is. Waarbij de gemeenteraad de kaders meegeeft en controleert, de gemeente en ondernemingen financieren, de gemeenteambtenaren faciliteren en adviseren en burgers participeren!

Wij danken u voor uw aandacht en staan open voor verdere dialoog.

Met vriendelijke groet,

Simon Soet, Jaap van Bruggen en Anco van der Vliet

Namens Burgum2040